0
0,00
0
Aké sú zásady narábania s odpadom?

Nie je to síce lákavá téma, ale dosť užitočná…

O dôležitých zásadách ako sa zbavovať odpadu hovorí slovenský Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch. Tento zákon upravuje základné povinnosti a definuje pojmy ako napríklad, čo je odpad, kto je pôvodcom odpadu a podobne. Tento zákon platí na Slovensku, ale podobné zákony platia aj v iných krajiných vo svete. Ich cieľom je znižovať zaťažovanie nášho prostredia odpadom – … aj v domácnostiach ho vzniká až priveľa.

Keď chceme žiť ekologicky, mali by sme si zobrať k srdcu jeho ciele a odporúčania v poradí ako by mali nasledovať jednotlivé opatrenia. Hlavné je už to prvé – odpadu predchádzať…

Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Hierarchia odpadového hospodárstva predstavuje záväzné poradie týchto priorít:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

Zákon hovorí, že od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom alebo ak je to ustanovené zákonom.

Predchádzanie vzniku odpadu

sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú

a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov,

b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo

c) obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.

Predchádzaním vzniku odpadu z obalov je znižovanie:

a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie,

b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie a

c) spotreby ľahkých plastových tašiek.

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vyrába výrobky, prihliada

a) pri ich výrobe na potrebu uprednostniť technológie a postupy šetriace prírodné zdroje a obmedzujúce vznik nevyužiteľného odpadu z týchto výrobkov, obzvlášť nebezpečného odpadu,

b) na potrebu informovanosti verejnosti o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadu z výrobku a jeho častí, predovšetkým pri vyhotovovaní obalu výrobku, návodu na použitie alebo inej dokumentácie k výrobku.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Opätovné použitie verzus jednorazové výrobky

Materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie vzniku odpadu. Vo väčšine prípadov je účelné vyhýbať sa jednorazovým výrobkom, ktoré rýchlo končia ako odpad – napríklad jednorazový plastový príbor, obaly na jedlo, plastové poháre a pod.

Ďalšie spôsoby narábania s odpadom slúžia už len na jedho elimináciu. Ako bolo uvedené vyššie, ideálne je odpad netvoriť, resp. v čo najmenšej možnej miere.

Recyklácia, odpad ako zdroj energie a zneškodňovanie odpadu

Zhodnocovať odpad recykláciou umožňujúcou získavanie surovín je prípustné, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa predtým uvedeného opatrenia.

Odpad je možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa odsekov predchádzajúcich opatrení.

Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa vybraných opatrení.

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva sú ustanovené v prílohe č. 3 Zákona o odpadoch.

Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva sú uvedené v prílohe č. 4a zákona.

Celé znenie zákona o odpadoch nájdete tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *